Privacyverklaring

1. INLEIDING
Als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker willen wij de mensen wiens gegevens we gebruiken proactief informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens en hun rechten.
Dit moet beknopt, transparant, in een duidelijke eenvoudige taal zijn. In een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm. Door de opmaak van een heldere en makkelijk raadpleegbare privacyverklaring voldoet u aan deze verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming

2. SITUATIEBESCHRIJVING en BESTANDDELEN
Als Beautycare Geldrop hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en met name uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beautycare Geldrop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Beautycare Geldrop in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS
Door Beautycare Geldrop worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht

4. WAT GEBEURT ER MET DE PERSOONSGEGEVENS
Beautycare Geldrop gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verzorgen van correspondentie
• het beantwoorden van vragen
• het uitbrengen van door u aangevraagde offertes
• het versturen van uiteindelijke facturen

Deze doelen zijn altijd overeenkomstig de wetgeving, dat betekent dat er altijd een rechtmatige grondslag is waarop wij deze gegevens kunnen en mogen gebruiken. De voor Beautycare Geldrop meest relevante grondslagen zijn:
• Toestemming van u als de betrokkene
• Verwerking is noodzakelijk bij een overeenkomst waarbij u partij bent
• Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van ons als verantwoordelijke

Verstrekking aan derden.
In sommige gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden. Dat doen wij uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Met deze derde partijen maken wij afspraken over bescherming en beveiliging van uw gegevens.
Met andere partijen zullen wij uw gegevens niet delen, tenzij u ons hiervoor toestemming geeft of dat dit in het kader van wetsuitoefening noodzakelijk is (bijv aan politie en justitie).
De gegeven toestemming kunt u altijd intrekken.

5. HOE WORDEN DE GEGEVENS BEVEILIGD?
De door ons gebruikte gegevens worden als volgt beveiligd:
• Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
• Onze eigen gegevens zijn beveiligd door middel van inlognaam en wachtwoord en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Beautycare Geldrop
• De gegevens worden gesynchroniseerd met een back-up faciliteit op een andere locatie.

6. UW RECHTEN ALS BETROKKENE
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u bewaren
• U heeft recht op rectificatie indien er fouten in uw gegevens zijn
• U heeft recht op wissing van uw gegevens tenzij dat ter nakoming van wettelijke verplichtingen niet mogelijk is
• U heeft recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u van deze rechten gebruik maakt zullen wij u vragen om een legitimatie. Uw gegevens zullen wij op electronische wijze ter beschikking stellen.
Wij zullen binnen een termijn van vier weken aan uw rechten als betrokkene voldoen.
U heeft te allen tijde het recht uw klacht over de behandeling van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

7. BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze taak, dan wel voor de uitvoering van een wettelijke verplichting

8. PROCEDURE DATALEK
Indien er zich een situatie zou voordoen waardoor uw gegevens in onrechtmatige handen terechtkomen, zullen wij ons houden aan de verplichtingen die de wet ons stelt:
• Bij vaststellen van een datalek zullen wij binnen 72 uur de autoriteiten waarschuwen
• Indien er een risico bestaat dat u als betrokkene risico loopt (verlies, diefstal), zullen wij u daarvan in kennis stellen en de noodzakelijke maatregelen treffen ten einde herhaling te voorkomen.

9. DESKUNDIG ADVIES
Beautycare Geldrop heeft geen eigen functionaris voor gegevensbescherming. Zij heeft zich verzekerd van deskundig extern advies op dit terrein.

Laatste wijzigingen 5-6-2018